Brumov - Vlkoš 3:0 9.5.10
1/2000 s, F6.3, ISO 2500 1/2000 s, F5.6, ISO 2000 1/2000 s, F5.6, ISO 1000 1/2000 s, F5.6, ISO 1250 1/2000 s, F5.6, ISO 3200 1/2000 s, F6.3, ISO 1000
thn_IMG_7906.jpg thn_IMG_7911.jpg thn_IMG_7913.jpg thn_IMG_7918.jpg thn_IMG_7922.jpg thn_IMG_7929.jpg
1/2000 s, F6.3, ISO 2000 1/2000 s, F6.3, ISO 2500 1/2000 s, F6.3, ISO 2000 1/2000 s, F5.6, ISO 2000 1/2000 s, F6.3, ISO 1600 1/2000 s, F6.3, ISO 1250
thn_IMG_7933.jpg thn_IMG_7941.jpg thn_IMG_7942.jpg thn_IMG_7945.jpg thn_IMG_7946.jpg thn_IMG_7949.jpg
1/2000 s, F5.6, ISO 1250 1/2000 s, F6.3, ISO 1000 1/2000 s, F5.6, ISO 800 1/2000 s, F6.3, ISO 1250 1/2000 s, F5.6, ISO 3200 1/2000 s, F5.6, ISO 2000
thn_IMG_7951.jpg thn_IMG_7952.jpg thn_IMG_7955.jpg thn_IMG_7957.jpg thn_IMG_7967.jpg thn_IMG_7972.jpg
1/2000 s, F5.6, ISO 1250 1/2000 s, F6.3, ISO 1600 1/2000 s, F5.6, ISO 3200 1/2000 s, F5.6, ISO 3200 1/2000 s, F5.6, ISO 3200 1/2000 s, F6.3, ISO 1000
thn_IMG_7979.jpg thn_IMG_7986.jpg thn_IMG_7991.jpg thn_IMG_7992.jpg thn_IMG_7994.jpg thn_IMG_7995.jpg
1/2000 s, F5.6, ISO 800 1/2000 s, F6.3, ISO 1000 1/2000 s, F6.3, ISO 1000 1/2000 s, F6.3, ISO 2500 1/2000 s, F6.3, ISO 2500 1/2000 s, F6.3, ISO 1250
thn_IMG_7996.jpg thn_IMG_7997.jpg thn_IMG_7998.jpg thn_IMG_8003.jpg thn_IMG_8004.jpg thn_IMG_8006.jpg
Všechna práva vyhrazena.